Bewuster Bewegen OEFENTHERAPIE MENSENDIECK
Jouw coach in houding, beweging, bekken(bodem) en slapen.

Praktijkinformatie

Kwaliteit
Een hoge kwaliteit van zorg is belangrijk voor mij. Om deze kwaliteit te behouden en continu te verbeteren richt ik mij op het volgende:
Lidmaatschap VvOCM
Ik ben lid van onze beroepsvereniging: de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM).
Kwaliteitsregister Paramedici
Ik voldoe aan de door de VvOCM vastgestelde kwaliteitseisen voor registratie in het landelijke Kwaliteitsregister voor Paramedici (ex. Art. 34 Wet BIG). Ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici als algemeen oefentherapeut Mensendieck en als bekkenoefentherapeut. Iedere 5 jaar moet ik voldoen aan de gestelde eisen om geregistreerd te mogen blijven.
Intercollegiale overleggroepen
Ik neem actief deel aan 2 intercollegiale overleggroepen (een algemene en een omtrent bekkenoefentherapie) in de regio Leiden en Rotterdam om kennis en ontwikkelingen uit te wisselen.
Lid bekkenoefentherapie
Sinds 2008 was ik al bekkenoefentherapeut. Per 2019 is bekkenoefentherapie een 
officiële specialisatie in het Kwaliteitsregister Paramedici.
Lid netwerk (kinder)slaapoefentherapeuten
Bij- en nascholing
Om mijn vakkennis te blijven ontwikkelen volg ik jaarlijks bij- en nascholing.
Richtlijnen
In de praktijk wordt gewerkt met de door de beroepsvereniging ontwikkelde richtlijnen.
Patiënttevredenheid
Ik neem deel aan een onderzoek dat de ervaringen van patiënten bevraagd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd QDNA van ZorgDNA. Na afloop van de behandeling wordt je in de gelegenheid gesteld via het patiënttevredenheidonderzoek anoniem jouw mening te geven over de praktijk en de behandeling. Met het invullen van deze vragenlijst help je mij mijn zorgverlening verder te verbeteren. 

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als oefentherapeut ga ik zorgvuldig met je gegevens om. Een aantal regels is vastgelegd in onderstaand ‘privacyreglement en praktijkafspraken’. Voor de volledige versie, klik HIER

Informatieplicht
De oefentherapeut heeft de plicht om je duidelijke informatie te geven over je behandeling. De oefentherapeut zal je informeren, begeleiden en adviseren bij aanvang en tijdens de behandeling. Jijzelf, als patiënt, dient daarbij relevante informatie te verstrekken.

Dossier
• De oefentherapeut houdt een dossier bij over je behandelingen. Je hebt recht op inzage in je dossier dat conform de wettelijke bepalingen gedurende 15 jaar vanaf het moment van vervaardiging wordt bewaard.
• Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het dossier opgeslagen.
• Indien je meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kun je de behandelend oefentherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Privacy & geheimhoudingsplicht oefentherapeut
• Je privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat je met je oefentherapeut bespreekt, zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met jouw toestemming mag aan anderen dan bij de behandeling direct betrokkenen informatie worden verstrekt.
• Behalve de oefentherapeut die je behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld eventuele waarnemers of stagiaires. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
• Jouw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven als je hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden gegevens niet openbaar gemaakt.

Privacy van uw dossier
• Je dossier wordt conform de geldende wet- en regelgeving opgeslagen en bewaakt.

Deskundigheid oefentherapeut

Je mag van je oefentherapeut een deskundige behandeling verwachten. De therapeut neemt deel aan kwaliteitsbevorderende activiteiten, zoals bij- en nascholing en intercollegiaal overleg

Onderzoek

• Als je er bezwaar tegen hebt dat je gegevens geanonimiseerd voor wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt, kun je dat mededelen aan je oefentherapeut. Indien van toepassing, vermeldt de therapeut dit in je dossier.
• Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot jou persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt aan de onderzoeker wanneer je daarvoor schriftelijke toestemming hebt verleend. Indien van toepassing, vermeldt de therapeut dit in je dossier. 

 Landelijke Database Oefentherapie (LDO)


Vanaf januari 2021 neemt Bewuster Bewegen deel aan de Landelijke Database Oefentherapie. De Landelijke Database Oefentherapie (LDO) wordt uitgevoerd samen met het NIVEL. Het doel is om de oefentherapeutische zorg beter in kaart te brengen, zodat de zorg voor patiënten, beleidsontwikkeling en het onderwijs aan de opleiding Oefentherapie Cesar en Mensendieck verbeteren. De gegevens die opgenomen worden in de LDO zijn zorginhoudelijk, zoals bijvoorbeeld de hulpvraag, het aantal gegeven behandelingen en de diagnose. Uiteraard worden deze gegevens anoniem verstuurd en verwerkt, volgens de geldende privacywetgeving. Kijk voor meer informatie op https://www.nivel.nl/zorgregistraties of klik HIER voor de informatieposter.Klachtenregeling

Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over de zorgverlener gewijzigd. Dit is geregeld in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Als je een klacht hebt over de geleverde zorg door jouw zorgverlener kun je terecht bij het Klachtenloket Paramedici mits jouw zorgverlener daarbij is aangesloten. Jouw zorgverlener heeft je geïnformeerd via de site van zijn/haar praktijk en/of een folder verkrijgbaar in de praktijk wat je kunt doen als je ontevreden bent over de geleverde zorg. Als jouw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici geldt de volgende procedure. De eerste stap voor je is een gesprek aangaan met jouw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat je ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.
Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kun je gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, biedt je, mits jouw zorgverlener hierbij is aangesloten, een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Klik hier om naar de website van het klachtenloket paramedici te gaan voor nadere informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure. Kom je er niet uit of heb je nadere vragen, dan is het ook mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen.
Voor vragen of meer informatie:
e: info@klachtenloketparamedici.nl
t: 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur)